top of page

Кредит од Тутунска Банка

 

 

 

Максимален износ-До 150.000 МКД

Валута-Денарски кредити со МКД клаузула

 

Каматна стапка

1. За кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци:

0% годишна каматна стапка

2. За кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци:

11,25% годишна каматна стапка
 

Рок на отплата

1. До 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци
или
2. До 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци

Манипулативен трошок

10% еднократна провизија

Грејс период-До 7 месеци

 

Без трошоци за предвремена отплата

 

Услов

- Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице (родител/старател) во редовен работен однос, вработенo во компании и институции прифатливи за Банката, додека корисникот на аранжманот за кого е наменет кредитот задолжително се вклучува како ко-кредитобарател.


- За кредити со рок на отплата 8 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци:
Задолжителен услов за кредитоспособност: месечна плата минимум 15.000 МКД

- За кредити со рок на отплата 24 месеци со вклучен бескаматен грејс период од 7 месеци:
Задолжителен услов за кредитоспособност: месечен ануитет <= 1/3 плата

Обезбедување

- Административна забрана за барателот на кредитот
- Меница со менична изјава

 

Без жиранти

 

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка

 

 

bottom of page