ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

  • Апликација за вработување (се пополнува и потпишува кај нас во канцеларија)

  • CV на англиски јазик

  • Копија од пасош (првата страна)

  • Потврда за неосудуваност (оригинал и превод на англиски јазик од судски преведувач)

  • 2 фотографии пасошки формат на бела позадина

  • Препораки на англиски јазик

  • Диплома за завршено образование, (оригинал и превод на англиски јазик од судски преведувач)

  • Соодветни сертификати